Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Bild, Svenska

·

Årskurs:

1

Yrken och samhällsfunktioner, åk1

Magelungsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Vad är ett samhälle? Vad behövs för att ett samhälle ska fungera? Affärer, restauranger, olika företag.... Det måste finnas sjukvård, skola, polis....Men vad behövs det mer? Människor! Människor som arbetar med olika saker. Det måste finnas människor som vet hur man ska vara mot varandra. Det måste finnas lagar och regler. Allt detta ska vi lära oss om under läsåret.

Mål för elev

Du ska känna till några olika yrken.
Du ska känna till begreppen yrke och samhälle.
Du ska känna till några samhällsfunktioner och yrken som finns i Farsta.

Innehåll

Yrken
Samhällsfunktioner
Lagar och regler

Genomförande

Vi kommer att...

  • skriva, skapa och rita.
  • titta på film.
  • skapa en egen stad
  • skapa en gemensam stad inne i klassrummet.

Redovisning

Du ska muntligt visa att du:

  • känner till begreppet yrke
  • kan berätta om några olika yrken och samhällsfunktioner
  • kunna berätta vad som behövs i en stad

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
yrken och samhällsfunktioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback