Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Myrstacken - Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Sandtorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Avdelning

Myrstacken

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald (....)

Delmål 

 

Nuläge

I hallen har vi flaggor och hejfras på de språk barngruppen representerar. De språk som barngruppen representerar är övervägande svenska som modersmål men även bosniska, finska, ungerska och engelska. Vi har två pedagoger på andra avdelningar som talar två av barnens hemspråk, dock är det bara en av dem som samtalar på hemspråket med ett barn på vår avdelning.

Vi har under förra höstterminen granskat vår innemiljö och efter det köpt i dockor med olika hudfärger samt lånat böcker så det finns en mångfald av både kulturer och hudfärg. Vi har fortfarande våra normkreativaglasögon på oss och detta arbetssätt är på rutin.

Vi har vår Kompishjälte (handdocka) som samtalar med oss om allas lika värde och att vi har olika synsätt. Vi har arbetat mycket med hur vi är mot varandra och allas lika värde och barngruppen har en övergripande respekt och aktning för varandra. Det interkulturella förhållningssättet är något vi värnar om och ser att olikheter är en tillgång och olika åsikter och synsätt berikar varandra.

Vi belyser inte i större utsträckning olika kulturer och språk som inte finns representerade på avdelningen. 

Vi har tidigare efterfrågat om föräldrarna vill delge olika högtidsfirande och dylikt, dock har vi inte fått någon respons.

Barnen visar respekt för varandra och men visar inget större intresse för språket. Vi har under förra läsår köpt en mångkulturell almanacka, dock har vi inte använt denna under denna termins undervisning. De kulturer och olika högtider och traditioner som uppmärksammas på avdelningen är de vanliga svenska traditionerna så som julafton, påsk och midsommar. När vi använde almanackan uppmärksammade vi andra olika högtider som var med i den. Barnen visar inget intresse för de olika kulturerna som finns i barngruppen och eftersom alla högtider inte blivit uppmärksammade har de inte heller fått tillfälle att visa respekt för varandras olika kulturer - oavsett om det handlar om kultur från ett annat land eller en familjekultur.

Eftersom vi inte synliggjort allas olika kulturer i barngruppen i större utsträckning har det inte funnits någon större möjlighet att varje barn får känna delaktighet i sin egen kultur på avdelningen. 

Utveckling pågår när barnen

1. ges förutsättning att utveckla sin kulturella identitet.

2. ges förutsättningar att utveckla kunskap om och intresse för olika kulturer.

3. ges förutsättningar att förstå värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald.

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. 

- Vi tar fram både räknesätt och sånger på olika språk och erbjuder barnen att själva vara med och exempelvis räkna. Vi pedagoger lyfter även in olika språk (med hjälp av läroplattan vid behov) för att synliggöra mångfald av språk. Vi tar hjälp av vårdnadshavare för att göra Qr-koder där de räknar till 10. 

- Vi sätter upp QR-koder med olika språk för att alla ska kunna hitta en kod på sitt hemspråk - samt andra språk.

- Vi uppdaterar våra matord på de språk som finns i barngruppen och använder dessa och samtalar om dem vid matsituationerna.

- Vi plockar ut Duplofigurer, olika djur och eventuellt annat material och erbjuder barnen att "plocka ut sin familj" och vidare dokumentera detta med hjälp av kort. Om barnen vill/kan själva får de ta kortet. Barnen erbjuds sedan att skapa en Qr-kod där de berättar om sin familj och medlemmarna.

- Vi erbjuder barnen att rita sin familj.

- Vi pedagoger ser över miljön så alla barn kan "spegla" sig i den. Att alla känner att de har tillhörighet. 

- Vi erbjuder barnen med hjälp av vårdnadshavarna att dela med sig om det är något speciellt de har som tradition att göra med familjen.

 

I och med att vi bl.a. visuellt lyfter in olika kulturer och traditioner, samt samtalar om dessa och "besöker" med "tåget", lyfter in de olika språken och värnar om allas lika värde är vår förhoppning att varje individ ska känna sig delaktig i sin egen kultur. 

 

2.

- Vi lyfter in vår mångkulturella almanacka för att värna om allas olika kulturer, även de kulturer vi inte har på avdelningen eller förskolan för att  främja ett normkreativt arbete. Detta samtalar vi om och belyser vid samlingssituationer. Vi söker tillsammans kunskap med hjälp av läroplattan om de olika högtiderna. Vi pedagoger förbereder oss innan högtidsdagen kommer för att själva få kunskap.

- Vi bjuder även in föräldrarna att berätta vilka högtider och traditioner de firar hemma för att kunna uppmärksamma detta på avdelningen - vi tar fram ett formulär med olika frågor.

- Vi tar fram dokumentation till väggarna där vi synliggöra att exempelvis polisers uniformer ser olika ut över hela världen, samt andra bilder och texter kopplat till olika kulturer.

- Vi åker "tåg" med hjälp av kuben och projektorn för att "ta oss" till olika länder där vi uppleva olika danser, lyssna på språket, se miljön och olika högtider.

- Vi belyser att vi alla har olika synsätt och tycker olika och det är bra!

- Vi lånar litteratur kopplat till olika kulturer.

 

3.

- Det interkulturella förhållningssättet genomsyrar utbildningen och vi undervisar om att olika åsikter och synsätt berikar varandra, att olikheter är en tillgång, vi visar ömsesidig respekt och nyfikenhet, språklig och kulturell mångfald är utgångspunkt, barnen möts av positiva attityder till sitt språk och kultur, vi utgår från barnens kunskaper och erfarenheter, föräldrars kunskap och erfarenheter tas tillvara, samt texter, bilder och material som speglar olika kulturer och miljöer används.

- Vi fortsätter att undervisa om allas lika värde, både med hjälp av handdockan och spontana samtal när det kommer på tal. 

- Vi undervisar med hjälp av våra boklådor kopplat till ämnet och börjar med att samtala om att alla är som olika pusselbitar och tillsammans bildar vi en helhet.

- Vi ser över vilka böcker vi vill låna vid nästkommande bibliotekbesök kopplat till temat och har vidare boksamtal utifrån detta.

- Vi erbjuder vårdnadshavare att göra en familjetavla som barnen kan ha på avdelningen.

Så här ska vi följa upp

Vi observerar barngruppen innan vi startar dessa aktiviteter för att se hur barnen själva framför sin identitet och språk, samt hur de är mottagliga för varandras olikheter och likheter. När det sedan är dags för analys av dessa aktiviteter har vi denna obvservation som underlag.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter