Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik åk 2

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Vi kommer fortsätta att utforska ämnet matematik och dess betydelse för oss i vår vardag och framtid. Vi tränar och utvecklar våra matematiska förmågor på flera olika sätt.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Under arbetets gång kommer du att få möjlighet att utveckla dina förmågor att:

-         Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. -       

-     Använda och analysera matematiska begrepp och dess samband.

-        Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

-        Föra och följa matematiska resonemang.

-        Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma dig utifrån hur du löser uppgifter och deltar i samtal kopplade till ämnet. Jag kommer att bedöma din förmåga att lösa olika problem och din möjlighet att visa hur du tänker så att du själv och andra kan följa dina tankegångar.

 Undervisning och arbetsformer

Under arbetets gång kommer vi bland annat att:

  • Lösa olika problem

  • Diskutera och ha genomgång kring olika områden

  • Diskutera och visa olika sätt samt träna på att lösa matematiska problem utifrån sätten.

  • Vi kommer att arbeta med olika uppgifter och på olika sätt; häften, matematikbok, digitalt, whiteboards och appar.

  • Arbeta både enskilt, i lärpar och i mindre samt större grupper.

  • Vi kommer arbeta laborativt på olika sätt.

  • Vi kommer repetera olika arbetsområden och bygga vidare.

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback