Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2

Kareby skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Under årskurs 2 kommer vi arbeta med ämnet svenska på många olika sätt. Du kommer få träna på att läsa, skriva och tala/lyssna. Vi utvecklar kunskaperna från åk 1.

Syftet med undervisningen

Syftet med arbetet i svenska under åk 2 är att du ska utveckla ditt språk och dina förmågor att läsa och förstå texter samt kunna kommunicera i tal och skrift.

Målet med arbetsområdet är:

Målet är att du ska vara på god väg mot de kunskapskrav som finns för åk 3.


Bedömning

I det dagliga arbetet kommer du genom muntliga eller skriftliga bedömningar få veta hur du ska arbeta vidare för att utvecklas ytterligare.

Vi kommer också att använda ett kartläggningsmaterial (Tummen upp) som utgår från kunskapskraven i åk 3 och innehåller viktiga delmål för åk 2. Dessa delmål finns i nedanstående bedömningsmatris där läraren fyller i allt eftersom vi har testat av de olika delarna. Du kommer också att få göra självskattningar utifrån dessa delmål. 

Arbetssätt 

Vi kommer att:

  • arbeta med egen läsning och högläsning.
  • läsa olika sorters texter.
  • träna läsförståelse.
  • arbeta med ordkunskap och språklära.
  • skriva egna berättelser och skriva till bilder.
  • skriva faktatexter utifrån stödord/tankekarta.
  • öva på handstil, stor bokstav, skiljetecken och stavning.
  • träna på muntliga och skriftliga instruktioner.
  • berätta och beskriva muntligt.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen
Mål i Svenska 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback