Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik år 4-6

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Matematik! Finns det bättre mönster att upptäcka. Följ bara reglerna för hur man ska räkna så kommer det sen gå toppenbra!

 

Målet med undervisningen.

 

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

  • lösa enkla matematiska problem i vardagen
  • förstå, föra och använda logiska resonemang
  • dra slutsatser
  • förklara både skriftligt och muntligt - använda matematiskt språk

samt utveckla kunskaper inom följande område 

- taluppfattning

- de fyra räknesätten

- geometri, vikt, volym, tid

- diagram, statistik och sannolikhet

Så kommer vi att arbeta

Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få färdighetsträna för att bli säker på nya och gamla moment inom matematiken. Du kommer att få lösa problem där det kommer vara viktigt att du kan visa och förklara vad och varför du gör som du gör. Jag vill att du ska fundera över rimligheten i dina svar och att du kan argumentera för dina lösningar.

Du kommer att färdighetsträna med hjälp av NOMP när det är lägligt.

Vad kommer att bedömas?

Vi kommer att bedöma om du är säker på de olika moment som vi kommer gå igenom på lektionerna (se avprickningsschemat nedan) samt om du kan lösa problem och förklara hur du gör när du löser uppgiften. Vi vill att du ska kunna argumentera för dina lösningar och visa en tilltro till ditt eget tänkande.

Kunskapsmålen visas upp på följande sätt

Vi kommer att följa upp målen genom observationer av eleverna både enskilt och i grupp. Eleverna kommer att göra enskilda skriftliga uppgifter som kommer att vara en del av bedömningen. Vi kommer att ha mindre test på nya moment som vi har gått igenom. Allt för att se om eleven har förstått och kan gå vidare eller behöver träna mer för att befästa.

Du kommer senare i åk 6 att få göra en rad olika nationella prov som också kommer ligga till grund för den slutgiltiga bedömningen.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback