Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Jordglob/Karta år 2 2019/2020

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

I detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om jordgloben och kartan. Du kommer att få lära dig hur en jordglob/karta ser ut och är uppbyggd, hur du ritar en karta, hur du hittar med hjälp av en karta och vad världsdelar, hav och andra intressanta platser heter och finns.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att...

 • kunna rita en enkel karta,
 • förstå hur en jordglob/karta är uppbyggd (tecken, färger och väderstreck),
 • kunna orientera i närmiljön med hjälp av en karta,
 • kunna namn och läge på världsdelarna och världshaven,
 • kunna namn och läge på några platser som betyder något för dig.

Enligt Lgr11 ska du i SO utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med...

 • hur en jordglob/karta ser ut och är uppbyggd,
 • hur man ritar en enkel karta,
 • hur man hittar med hjälp av en karta,
 • var världsdelar, världshav och olika platser i världen heter och finns.

Följande innehåll ur kursplanen för SO kommer vi att beröra:

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • arbete enskilt, par och i grupp,
 • aktiviteter med jordglob och kartbok,
 • genomgångar,
 • lekar,
 • läsa och skriva faktatexter,
 • orientering i klassrum och på skolgård
 • rita kartor,
 • samtal i stor och liten grupp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • rita en enkel karta,
 • veta hur en jordglob/karta är uppbyggd med tecken, färger och väderstreck,
 • orientera i närmiljön med hjälp av en karta,
 • berätta namn och läge på världsdelarna, världshaven och några platser som betyder något för dig.

Bedömningen kommer jag att göra vid...

 • karta över skolgård och mitt rum,
 • Prov: Världsdelar och världshav och väderstreck

Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter