Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Värdegrundsarbete i förskoleklass

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Eleverna ska känna sig trygga med sig själv och i lära sig respektera andra och vara väl medvetna om allas lika värde-gruppen.

Mål

 • Leka och umgås med alla i gruppen
 • Utveckla sin empatiska förmåga
 • Lära känna nya vänner
 • Träna sig att uttrycka sig och stå för vad han/hon tycker
 • Träna sig att lyssna på andra
 • Öva sig på att sluta direkt om någon säger stopp eller sluta

Arbetssätt

 • Nyckelkompisar
 • Gruppstärkande aktiviteter
 • Kompismassage
 • Känslor
 • FN- barnkonventionen
 • Likabehandlingsplan
 • Trivselmål för klassen

Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter