Skolbanken Logo
Skolbanken

Humlans planering ht 2019 - vt 2020

Helenedal, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Humlans planering, fokusmål och kommande projektarbete.

Planering ht 2019 -vt 2020.

Nulägesanalys.

Vårt mål kommer bli att ge barnen chans till en trygg miljö som även utmanar till lek och aktivitet. På Humlan avser vi främst under denna tid lägga fokus på hur vi ska vara gentemot varandra. Detta för att skapa en rolig, inspirerande, utmanande och lugn miljö att vistas i.

Under höstterminen avser vi främst fokusera på att skapa trygga barn och en grupp där alla barn ska känna gemenskap. Detta på grund av att vi kommer ta emot och skola in många nya små barn. En av anledningarna är att många barn slutade i våras, de började skolan.

Vi ska lära känna varandra vilket innebär många nya kompisar för barnen. Nya miljöer att finna trygghet i, nya regler och rutiner som tar tid att lära känna.

Genom vårt valda temaarbete är vår ambition att i vårt dagliga arbete på Humlan, väva in fokusmål och för oss prioriterade mål. Följande uppräknade avdelningsmål avser vi fokusera extra på under ht-19 och vt 20.

                                                              

Utveckling och lärande

Syfte: Barnen uttrycker sitt intresse och nyfikenhet för djur och natur, det vill vi uppmuntra genom att arbeta tillsammans med barnen. Även våra demokratiska värdegrundstankar anser vi att vi behöver arbeta aktivt med just nu när vi fått många nya små barn.

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur.

 förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Målkriterier: utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

 värna om och lära sig mer om naturen samt värdet av att vara rädd om djur och vår miljö.

 förstå hur egna handlingar kan påverka miljön

 stärka sin förmåga att fungera enskilt och ihop med andra, klara konflikter bättre och förstår rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för gemensamma regler som finns på förskolan

 aktivt lyssna, reflektera och våga ge uttryck för egna uppfattningar

Genomförande, målet når vi genom att:

 ge barnen insikt i hur vi ska behandla, respektera varandra och värna om natur och djur

 prata om skyldigheter, rättigheter och allemansrätten

 undersöka olika naturfenomen, odla/sköta om växter och lära oss mer om olika djur

 vi vuxna skapar goda genomtänkta lekmiljöer för barnen, där vuxna finns för att utveckla och stötta leken samt hjälpa varandra att göra rätt och bra

 lära sig genom lek och aktiviter om våra demokratiska skyldigheter och rättigheter

 diskutera och aktivt lyssna på barnens lösningar och idéer

                                                                                                                  

   Humlans projektarbete ht 2019- vt 2020.

Vi har valt att arbeta tematiskt med materialet Vännerna i Kungaskogen. Boken om vännerna i Kungaskogen handlar om en grupp djur som bor tillsammans i Kungaskogen.

Fokus för oss utifrån materialet är värdegrundsarbetet, hur vi ska vara mot varandra, sampel och konflikthantering.

De lär oss om hur man är en bra kompis, om olika djur samt att värna om skog, natur och om vår miljö.

Vårt temaarbete inleds i höst med sagoläsning och att lyssna på tillhörande sånger samt samtal om dess innehåll. Vi avser även arbeta lite extra med fokusmålen språk, matematik, motorik, rörelse och djur. De fem huvudkaraktärerna som figurerar i materialet kommer barnen få möta en i taget i form av handdockor.

Vi kommer utgå från Kungaskogen med både: sagoläsning, samtal, bilder, sånger och ramsor. Även musik, rörelse, IKT, drama, skapande samt lek. Ihop med barnen formar vi vårt temaarbete utifrån deras intresse och nyfikenhet.

Vi avser fortsätta vårt natur- och miljöarbete med skräpplockarveckan med upplockning och sortering av skräp samt tillhörande diskussioner.

Kontinuerligt planerar vi fortsätta vårt dagliga arbete med att påvisa och uppmuntra barnen om vikten av att sortera skräp i rätt behållare. Vi har även som mål att fortsätta medvetandegöra barnen på att vara sparsam med exempelvis pappers, el-och vattenförbrukning.     

 

                                                                                                                          


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback