Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Mattesafari 3A

Stenhammarskolan F-3, Flen · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Planering i matematik som är kopplad till Mattesafari 3A. Vi kommer att arbeta gemensamt, i par och på egen hand. Utöver arbetet i matematikboken kommer vi att jobba med digitala övningar på ex Skolplus, Elevspel, NOMP och Bingel, genomgångar med konkret material, problemlösning, olika mattespel. Vi kommer att förbereda oss inför nationella proven genom att jobba med uppgifter från tidigare nationella prov.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:
- jobba med laborativt material
- jobba enskilt, i par och i grupp 
- prata mycket matematik och träna på att förklara för varandra hur vi tänkt för att lösa en uppgift
- lära oss olika metoder man kan använda vid uträkningar, skriftliga huvudräkningsmetoder och uppställningar
- färdighetsträning i matematikboken

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma:
- din förmåga att välja rätt räknesätt vid problemlösning och din förmåga att använda dig av en väl fungerande strategi
- din förmåga att förklara för kompisarna hur du tänkt
- din förmåga att med huvudräkningar göra enkla beräkningar med de fyra räknesätten
- din förmåga att kunna använda skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
- din förmåga att använda matematiska begrepp t.ex. subtraktion, cirkel
- din förmåga att förklara likhetstecknets innebörd och lösa öppna utsagor t.ex. 78+__=100    88=__+50
- din förmåga att mäta, jämföra och uppskatta längder, volymer och tid
- din förmåga att använda vanliga enheter när du visar ditt resultat
- din förmåga att förstå om resultat är rimliga

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:
- göra diagnoser
- lösa olika problemlösningsuppgifter
- vara aktiv i diskussioner/genomgångar
- deltaga i praktisk matematik
- förklara hur du tänker
- uppskatta rimligheten i ditt eller dina kamraters svar


Läroplanskopplingar

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matris Mattesafari 3A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback