Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Favorit Matematik 5A - kapitel 2 Bråk

Sörgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Nu är det dags att arbeta med kapitel 2 som handlar om bråk.

Period: V.42-49

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med kapitel 2 i matteboken,Tal i Bråkform, och de övningar som finns där. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta enskilt och i par med boken Favorit matematik 5A, i helklass, ha helklassdiskussioner, genomgångar m.m.

Vad ska du lära dig?

Kapitel 2 - Tal i bråkform. 

* Du ska ha lärt dig begreppen Täljare, nämnare, kvot, bråkform, blandad form, delbarhet, förkorta, enklaste bråkform, 

* Omvandla mellan bråkform och blandad form. 

* Förkorta bråk.

* Räkna med tal i bråkform. 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du visar att du lärt dig genom arbetet på lektionerna, summativt genom exit notes, läxförhör, prov OCH formativt genom ditt deltagande på lektionerna i par/grupp/helklass.

Jag kommer att bedöma dig utifrån kunskapskraven som finns för årskurs 4-6 i ämnet matematik.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback