Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

9

Svenska åk 9 - Litteraturhistoria 9C

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Arbeta i tvärgrupper för att lära sig och dela med sig av sina kunskaper till andra elever om litteraturhistoria. Hur litteraturhistoria är kopplad till människans utveckling i historiska epoker och hur litteraturen har formats av sociala, ekonomiska och politiska krafter i historien. Dessutom kunna nämna några viktiga författare och deras verk från varje epok och hur tiden reflekteras i deras verk.

Vad ska vi arbeta med?

Under v.13-v.19 ska du lära dig om litteraturhistoria, vad de olika epokerna heter, vad som är typiskt för dem och vilka författare som förknippas med dem.  På så sätt kommer du att få en överblick över litteraturhistorien från antiken till nutiden och du kommer att kunna se samband mellan olika perioder. När du sedan läser och redovisar böcker kan du gå tillbaks till det du har lärt dig och beskriva hur olika författare har påverkats.

Vk, 14 - L1 Stoffinsamling

Vk, 14 - L2 Stoffinsamling

Vk, 15 - L3 Textskapande

Vk, 15 - L4 Textskapande

Vk. 16 - Påsklov

Vk, 17 - L5 Bearbetning

Vk, 17 - L6 Bearbetning

Vk, 17 - L7 Bearbetning

Vk, 18 - L8 Öva på redovisning

Vk, 18 - L9 Öva på redovisning

Vk, 19 - Sista inlämningsdag måndag

Vk. 19 - L10 Redovisa tisdag

Vk. 19 - L11 Redovisa onsdag

Vk. 19 - Slutquiz fredag

Se dokumentet nedan för mer detaljerad information om gruppindelning och arbetsuppgifter.

Varför ska vi arbeta med detta?

Förutom att du kommer i kontakt med olika perioder och lär dig hur litteraturen hänger ihop med samhället i övrigt så tränar du också olika förmågor som t ex: din förmåga att hantera information, att hitta trovärdiga källor och att omformulera fakta som du hittar. Din förmåga till metakognition är något du alltid tränar när du försöker lista ut hur du ska lösa en uppgift, hur du ska lägga upp ditt arbete och hur du redovisar dina kunskaper.

I kursplanen för svenska står det att du som elev ska söka och kritiskt granska information från olika källor, att du ska möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. Du ska även kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera texter och anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang.


Läroplanskopplingar

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
LPP Litteraturhistoria - Planeringsdokument