Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3 - 4

Svenska år 4

Njutångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Under läsåret kommer vi bearbeta olika slags texter. Vi kommer att skriva faktatexter och berättande texter inom olika områden. I vårt arbete med faktatext kommer vi träna mer på informationssökning och att läsa och förstå den typen av text. I berättande text kommer vi att skriva mer nyanserande person-och miljöbeskrivningar samt träna på att skriva dialog. Detta år kommer eleverna även att muntligt redovisa en del av sina arbeten.

Mål

Detta skall du kunna:

- använda språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

- skriftspråkets struktur med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken

- enkla stavningsregler

- skriva läslig handstil och på dator

- tala och samtala i olika sammanhang

- läsa, bearbeta och förstå olika texttyper

Centralt innehåll

Detta arbetar vi med:

- punkt, frågetecken och utropstecken

- stavningsregler

- läsning av böcker

- att lyssna och återberätta

- att skriva sagor

- informationssökning i böcker och tidskrifter

- att skriva faktatext

- muntliga presentationer

- lära oss att tolka reklam

- lära oss om Sveriges minoritetsspråk

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- läsa och förstå innehållet i givna texter

- skriva texter med läslig handstil och på dator

- använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken

- stava ord som förekommer i elevnära texter

- skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning

- skriva faktatext med väl fungerande struktur och relevant information

- skriva egen reklam


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback