Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Noveller, en skrivuppgift - 9C Ht19

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Noveller anses ibland som något lättvindigt och ibland som något djupt och svårt. I själva verket finns det exempel åt båda extremerna och mycket däremellan. Det här kontrasterande intrycket gör att de lämpar sig bra för en skrivuppgift eftersom de inte är så begränsande. Deras kortare format gör också att det inte behöver vara flera hundra sidor för att man ska få till en komplett och fullständig berättelse. Vi kommer analysera texter, diskutera deras innehåll, studera berättarkurvan och få en skrivmall för att start skrivandet.

Undervisning 

Under från vecka 35 till vecka 43. Genom att arbeta med genomgångar, novelläsning, textanalys, muntliga övningar samt skrivövningar ska vi röra oss mot målet att skriva en egen novell som ska lämnas in den 23/10. Du ska också ge och ta emot omdöme om din text och bearbeta din text därefter.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Svenska - Kamratrespons Novell
Berättaruppgift - Novell
Analys av Novell 1 - August Strindberg "Ett halvt ark papper"
Analys av Novell 2 - Hjalmar Söderberg "Pälsen"
Analys av Novell 3 - Stig Dagerman "Att döda ett barn"
Analys av Novell 4 - Ninni Holmqvist "Kostym"
Berättarkurvan och skrivmallen - Verktyg för skrivuppgiften.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback