Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Koll på matematiken 6 A kap 2 "Skala, volym och cirkeln"

Hosiannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2021

Du kommer utveckla kunskaper om * Skala, kartor och ritningar * Göra egna kartor och ritningar * Enhetsomvandla volym * Jämföra, uppskatta och mäta volym * Beräkna cirkelns omkrets och area

 • Problemlösning 

  - Tolka och använda kartor och  ritningar med hjälp av den skala som finns angiven, t ex  Skala 1: 1000 då 1 cm på kartan är 100 m i verkligheten. 
  - Tolka resultat och dra någon relevant slutsats. 

 • Begreppsförmåga 

          - Reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda, t ex för hur mycket ett glas innehåller. 

          - Hantera enhetsbyten in storheten längd(skala) och volym.

           Visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp 

          Medelpunkt - är mitten av en cirkel.

          Diameter - är en sträcka som går mellan två punkter på cirkeln, genom medelpunkten.

          Radie - är en sträcka som går från cirkels medelpunkt ut till cirkeln. 

          Pi - π är en kvot som man får när man dividerar omkretsen med diametern på en cirkel. 

          Cirkelns omkrets - beskriver hur långt det är runt omkring cirkeln. O = π · diametern (Omkretsen = Pi multiplicerat med diametern)

          Cirkelns area -  beskriver storleken av en cirkels yta. A=  π · radien · radien (Arean = Pi multiplicerat med radien multiplicerat radien)

 

 

 

          Prefixen 

          Milli = tusendel

          Centi = hundradel

          Deci =  tiondel 

 

 • Metodförmåga 

  jämföra och storleksordna volymer
  - göra rimliga uppskattningar av volym, omkrets och area i olika sammanhang. 
  - mäta volym med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter, t ex liter, dl, cl, och ml.
  - använda informella och formella metoder för att bestämma omkrets och area för en cirkel. 

 • Kommunikations- och resonemangsförmåga

  föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat
  - beskriva/redovisa kunskaper om skala, volym och cirkeln på olika sätt t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.
  - ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om skala, volym och cirkeln. 


 • Det centrala innehållet ska behandlas 

  - genomgångar
  - diskussioner i helklass och mindre grupper
  - arbete i Koll på matematiken 
  - aktiviteter

 • Kunskaperna visar du 

  - arbetet på lektionerna 
  - muntliga diskussioner och resonemang
  - Mattekollen 1, 2 och 3 
  - test  

 


Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Skala, volym och cirkeln
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter