Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matteborgen åk 5

LMH-enheten, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Matematik finns överallt och vi behöver kunna matematik för att förstå vår omvärld och klara oss bättre i livet. Kan man matematik och vet vilken användning man har utav detta så tycker man matte är roligt!

Det här ska vi lära! 

Du skall utveckla din förmåga att:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 
 • geometri och längdenheter. Area och omkrets
 • innebörden av decimaltecken, tiondel och hundradel.
 • vikt och volym.
 • tabeller och diagram.

Så här ska vi jobba!

 • du kommer att få lyssna på genomgångar samt träna genomgångna begrepp och moment.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet MATTTEBORGEN 4A.
 • du får möjlighet att använda konkret material.
 • du diskuterar matematiska uppgifter
 • du får bekanta dig med matematikspel och program på lärplatta/dator.

Så här ska du få visa!

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • lösa problem i en textuppgift
 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • delge dina kunskaper till andra
 • jobba enskilt och tillsammans

 


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback