Skolbanken Logo
Skolbanken

Språkgrupp Gula

Myrans förskola, Säter · Senast uppdaterad: 9 februari 2024

Barn har många olika språk, vi vill att alla ska få möjligheter att komma till tals

Mål

 

Vårt mål är att ge barnen utrymme för att våga prata och då få en bättre möjlighet att utveckla sitt talspråk.

Ett annat mål är också att lära känna de andra barnen i huset som är jämnåriga (röda, gröna och gula)

Hur gör vi?

Vi tar med oss 2 barn från varje avdelning(de som har mest behov av språkträning födda år 2016)

Det är lagom då rummet vi har är ganska litet.

 

Vi börjar med Fri lek, det finns olika lekmaterial i rummet att välja på. Elisabet (vår språkpedagog ) har lånat många bra böcker som stimulerar språket , ( även en del arabiska böcker och  teckenböcker).

 

På slutet tar vi en samling med namnsång, dykarvisan och huvud axlar knä och tå, sen varierar vi resten med olika flanosagor, figursagor,låda med med olika saker att benämna.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback