Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Digitalisering

Nyhemsgårdens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Idag lever vi i ett digitaliserat samhälle där den digitala utvecklingen fortsätter att gå framåt. Det behöver vi förbereda barnen för. Den 1 juli 2019 trädde förskolans nya läroplan i kraft, Lpfö -18. I den blir digitalisering i förskolan en del av vårt uppdrag i undervisningen med barnen. Vi vill därför att barnen på lekfullt sätt ska få upptäcka och använda de digitala verktyg som vi har på förskolan.

Nuläge

Enligt den nya läroplanen för förskolan som trädde i kraft den 1 juli 2019 ska utbildningen ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information (Lpfö 18, sid 5). Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (Lpfö 18, sid 10).

I nuläget har vi tillgång till iPad, projektor, Blue-Bot, mikroskop-ägg, green-screen, kub och dator.

Mål

Vi vill väcka barnens intresse för den digitala teknik som vi omges av.

Den digitala teknik vi använder oss av på förskolan ska bli en naturlig del i barnens vardag.

 

Syfte

Barn i den här åldern förstår inte hur den digitala teknik som vi omges av fungerar och vet heller inte hur de ska förhålla sig till denna. Vi vill därför väcka ett intresse eller bygga vidare på det intresse som redan finns för digital teknik hos barnen, så att de senare i livet har lättare att tillägna sig de kunskaper och den förståelse de behöver ha för att vara förberedda för den digitala utveckling som hela tiden pågår i samhället.

Genomförande

Vi ska ge barnen fler möjligheter att använda de digitala verktyg som finns på förskolan.

Vi ska skapa en miljö som gör att de digitala verktygen blir mer tillgängliga genom att de finns framme inom räckhåll.

Vi ska dela in barnen i mindre grupper för att skapa mer tid och utrymme för barnen att upptäcka den digitala tekniken.

 

Denna planering har vi tänkt jobba med under läsåret 19/20.

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera lärprocesserna i Unikum under Gläntans lärlogg och barnens enskilda lärloggar. 

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen tar ansvar för att planeringen genomförs, dokumenteras och utvärderas. 

Uppföljning

Utifrån den dokumentation vi har utvärderar vi regelbundet hur det har gått och hur vi ska gå vidare. Vid varje terminsslut ser vi över om vi behöver revidera planeringen.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter