Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Krafter, tryck och rörelse

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Har du tänk på varför du inte glider på alla golv... eller varför saker faller mot marken? Världen är en fantastiskt spännande plats med otroliga krafter. I detta avsnitt lär vi oss om krafter, tryck och rörelse.

Ämnesmål till dig som elev

Efter avslutat område är målet att du vet mer om:

 • vad som händer med densiteten när fasta ämnen, vätskor och gaser värms upp
 • Vad värme är och hur den transporteras på olika sätt
 • flera olika slags krafter, t.ex. motorkraft, muskelkraft, magnetisk kraft eller elastisk kraft.
 • hur man ritar kraftpilar.
 • hur man mäter krafter (enheten är Newton, 1 N)
 • skillnaden mellan massa och tyngd
 • vad som menas med motkraft.
 • att det är en förändring av krafter som skapar rörelser
 • hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv, till exempel inom trafiksäkerhet, utskjutning av satelliter och tvättmaskiner
 • vad tyngdpunkt är och hur man kan ta reda på den.
 • vad som menas med tryck, både i vätskor och i gaser och hur det kan användas i olika sammanhang.
 • sambandet mellan kraft, area och tryck.
 • hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet, tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter.
 • använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring till exempel balans, tröghet och fritt fall
 • hur föremål faller i fritt fall både med luftmotstånd och utan och vad som påverkar fallet.
 • Känna till hur massa och tröghet hänger ihop.
 • samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom

 • genomgångar
 • diskussioner 
 • laborationer (planering, genomförande, utvärdering)
 • demonstrationer
 • filmer, studi.se
 • egna uppgifter, t ex instuderingsfrågor
 • Fysikbok

Vi använder boken Spektrum Fysik (kapitel 6. Rörelse och kraft och 7. Tryck, samt sidorna 135-146 i kapitel 8, Värme). Eleverna har också fått utdelade papper med laborationer och andra uppgifter.

Bedömning

Dina kunskaper inom området kommer att bedömas genom

 • diskussioner 
  • skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden och beskriva tänkbara konsekvenser
  • förklara naturvetenskapliga begrepp och modeller
 • laborationer
 • inlämningsuppgifter

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback