Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik, årskurs 6, kapitel 3, Bråk, procent och proportionalitet

Laröds skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

I detta kapitel kommer du utveckla kunskaper om: - att jämföra tal i bråkform - att addera och subtrahera tal i bråkform och tal i blandad form - beräkningar med tal i procentform - proportionella samband

Pedagogisk planering kapitel 3 - Bråk, procent och proportionalitet

Problemlösningsförmåga

 • tolka muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga

 • känna igen situationer med proportionella samband
  Visa, använda och uttrycka kunskaper om:
 • kapitlets begrepp
 • bråk i enklaste form, att olika bråk kan beteckna samma tal, till exempel 1/2 = 4/8
 • att tal i bråkform kan skrivas på olika sätt, till exempel 5/3 = 1 2/3

Metodförmågan

 • använda proportionella samband, till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 3 hg 24 kr
 • addera och subtrahera tal i bråkform
 • utföra beräkningar med procent, till exempel 27% av 600 kr är 162 kr
 • utföra beräkningar med procent i vardagliga situationer, till exempel vid prishöjning och prissänkning

Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om bråk, procent och proportionalitet med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om bråk, procent och proportionalitet.

Det centrala innehåller behandlas vid genomgångar, diskussioner i helklass och i mindre grupper och arbete i Koll på matematik. Eleven går visa sina kunskaper vid arbetet på lektionerna, muntliga diskussioner och resonemang och provet.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter