Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Svenska år 3

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva olika typer av texter samt att uttrycka sig genom att kunna tala, lyssna och samtala i olika situationer.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Läsa och förstå olika slags texter.
 • Kunna skriva olika slags texter.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.
 • Använda sig av datorn/iPad som hjälpmedel.
 • Samtala och lyssna på andra.
 • Muntligt kunna redovisa

 

Bedömning - vad och hur


Vad ska bedömas:
Din förmåga att..
* läsa olika texter med flyt
* förstå det du läser.
* skriva olika texter med tydlig handling.
* använda stor bokstav och skiljetecken.
* stava vanligt förekommande ord.
* skriva texter med läslig handstil och på iPad.
* samtala och lyssna på andra.
* framföra något muntligt.

Hur ska det bedömas:

Vi lyssnar när du läser och samtalar.
Vi bedömer din läs och skrivutveckling genom skolverkets bedömningsmatris.
Vi läser och bedömer dina texter utifrån innehåll, grammatik och stavning.

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa och skriva olika typer av texter både enskilt och i grupp
 • Arbeta med läsförståelse och lässtrategier enskilt och i grupp
 • Skriva olika texter både för hand och på iPad.
 • Träna stavning och grammatik med hjälp av t ex "Språkskrinet”, Qnoddarna och annat material. 
 • På olika sätt tränar vi muntligt framträdande och redovisning.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback