Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och djur ljud

Förskolan Bäret, Ludvika · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi pratar om hur olika djur låter. Vi tittar i böcker och pekar, säger djurets namn och låter som djuret. Vi använder även djurleksaker, handdockor och djurmasker.

BAKGRUND Varför?

Barnen är i 1-2 års åldern .Barnens intressen är att höra hur olika djur låter och härma dom.De kan bla säga några djur och deras läten.Vi vill också lära barnen olika läges begrepp. Till exempel på, bakom, under.

MÅL


 Att barnen kan veta hur olika djur låter och ser ut. Och att barnen ska lära sig olika begrepp som t ex på, bakom, under.

Vi vill också utveckla barnens språk och nyfikenhet på olika djur.

METOD

Vi pratar om hur olika djur låter.
Vi tittar i böcker och pekar, säger djurets namn och låter som det.
Vi använder även djurleksaker, handdockor och djurmasker.

I-paden kommer att användas där barnen själva ska få peka på olika djur som gör olika läten.

DOKUMENTATION

Vi använder ipaden och tar kort på barnen som vi  skriver ut  och  sätter upp på vår vägg.

Vi kommer att rita och måla olika djur och pratar om bilderna
Vi pratar om deras målningar och skriver ner på bilderna vad det förställer.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

 Vi utvärderar detta vid terminens slut. Detta gör vi genom att göra en sammanfattning av vad barnen har lärt sig genom att göra ett litet häfte som barnen får ta hem. Där vi har bilder och lite text om vad vi gjort. 
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

fantasi och föreställningsförmåga,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback