Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Medeltiden år 5

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Du ska utveckla kunskaper om medeltiden. Medeltiden i Sverige var under åren 1050-1520. På medeltiden blev vikingarna kristna och Sverige enades till ett rike med en kung. Folket delades in i fyra olika stånd: adel, präster, borgare och bönder. Pesten härjade och städer växte fram.

 

Syfte

Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska begrepp, historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Centralt innehåll åk 4-6

Historia

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Undervisning och arbetsform

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid. Vi ska lära oss vad vissa händelser, förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

 • Vi tittar på filmer.
 • Vi läser texter.
 • Vi diskuterar och samtalar om de texter vi läst och de filmer vi sett.
 • Vi samtalar om viktiga begrepp.
 • Vi skriver fakta om medeltiden.
 • Högläsning av berättelser och faktatexter om hur det var på vikingatiden.

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma (godtagbara krav):

 • Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
 • Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Din förmåga att beskriva likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
 • Din förmåga att använda dig av historiska ord och begrepp.
 • Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Du kan visa och motivera hur utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor har påverkat vårt samhälle med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna.
 • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner.
 • Du visar dina kunskaper genom "exittickets".
 • Du visar dina kunskaper genom att göra olika uppgifter.
 • Du visar dina kunskaper genom att göra en podcast.
 • Du visar dina kunskaper genom att bygga medeltida samhällen.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback