Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Koll på matematik 6A

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Matematik hjälper och gör det lättare för oss att förstå hur saker och ting omkring oss fungerar, hur vi kan tjäna pengar, hur vi kan göra av med pengar, hur vi kan balansera och sköta vår ekonomi, hur man kan spela, hur vi kan räkna ut saker på enklaste viset.... Livet är matematik....

Syfte

Centralt innehåll (se kopplingar)

 • Taluppfattning och tals användning
 • Algebra
 • Geometri
 • Sannolikhet och statistik
 • Samband och förändring
 • Problemlösning

 

Arbetsområden under höstterminen.

 1. De fyra räknesätten, vecka 36-41
 2. Skala, volym och cirkeln, vecka 42-45
 3. Bråk, Procent och proportionalitet, vecka 46-48
 4. Sannolikhet, kombinatorik och statistik, vecka 49-50
 5. Ekvationer, uttryck och problemlösning, vecka 3-5 år 2020

 

Mål

Att du utvecklat din:

 • studieteknik: visar ansvar för ditt lärande, strukturerar ditt arbete, följa instruktioner...
 • din förmåga i Problemlösning: välja fungerande metod, visa/förklara hur du tänkt
 • din förmåga att använda matematiska begrepp och metoder: uttrycka dig med matematiska begrepp i rätt sammanhang, använda/redogöra för olika metoder
 • din förmåga att kommunicera och resonera: följa/föra argument, samtal, redovisningar...med hjälp av matematikens uttrycksformer (tala, skriva, rita figurer, diagram, göra beräkningar....)

Du bör kunna:

De fyra räknesätten.

 • Addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler.
 • Multiplikation med tvåsiffriga faktorer.
 • Kortdivision .
 • Rimlighetsbedömning vid beräkningar.

Skala, volym och cirkeln

 • Skala på kartor och ritningar
 • Göra egna kartor och ritningar
 • Enhetsomvandla volym
 • Jämföra, uppskatta och mäta volym
 • Beräkna cirkelns omkrets och area

Bråk, Procent och proportionalitet

 • jämföra tal i bråkform
 • Addera och subtrahera tal i bråkform och i blandad form
 • Utföra beräkningar med tal i procentform
 • se proportionella samband

Sannolikhet, kombinatorik och statistik

 • förstå sannolikhet
 • förstå kombinatorik
 • skapa stapel-, linje- och cirkeldiagram

Ekvationer, uttryck och problemlösning

 • metoder för enkel ekvationslösning
 • skriva och förenkla uttryck
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

 

Undervisning/arbetsformer

Arbetsgång (allmän) för de olika områdena

Gemensam genomgång av hela området, med t.ex målen .

Gemensamma eller individuella genomgångar av olika strategier/metoder.

Färdighetsträning (enskilt, par, grupper) av strategier/metoder.

Färdighetsträning, (teoretiskt och praktiskt, i par eller mindre grupper) av de olika förmågorna (ord/begrepp, spel/kommunicera,problemlösning).

Mattekoll  (egenskattning av vad man kan)

Träna mer eller fördjupning

Diagnos

Utvärdering

Läxor: Färdighetsträning, begrepp och "innötning" (typ multiplikationstabeller).  

Vi kommer att arbeta på alla möjliga sätt teoretiskt, praktiskt, ute, inne, själva, tillsammans.

 

 

Uppgifter för  bedömning

 • Skriftliga  (diagnoser, nationella prov), exempel gås igenom på lektionstid innan.
 • Muntliga samtal, resonemang vid valda tillfällen
 • Praktiska uppgifter vid valda tillfällen

 

Bedömningen sker av förmågorna i:

 • Problemlösning (lösa matematiska problem)
 • Resonemang (resonera kring de matematiska uppgifterna)
 • Begrepp (använda de matematiska orden/begreppen)
 • Metoder (välja och använda metoder och strategier för att lösa matematiska problem)
 • Redovisning (bilder, skriftliga och muntliga uträkningar som går att följa)
 • Samtal och argument (beskriva hur de tänkt, alternativa vägar-möjligheter, rimlighet...)

 


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik åk 4-6 Kunskapskrav
Uppgifter
Uppgift 1
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback