Skolbanken Logo
Skolbanken

Läsutveckling

Storhaga förskola, Säter · Senast uppdaterad: 14 november 2019

Vi ska på ett stimulerande sätt inspirera barn till läslust, intresse för böcker och det skrivna, synliga och det verbala språket.

BAKGRUND

Vi är en avdelning med femåringar som ska förberedas för förskoleklass.  

SYFTE

att barnen ska få möjlighet att utveckla språket

att barnen ska upptäcka och bli intresserad av bokstäver och hur de låter

att barnen ska kunna skriva sitt namn

att barnen ska tycka om böcker och högläsning

GENOMFÖRANDE

Vi gör språkutvecklande aktiviteter som rim, ramsor och sång

Vi har en rit och skrivhörna med material som inspirerar till att skriva och rita.

Vi har högläsning för barnen varje dag.

Vi har alfabetet uppsatt på väggen, för att kunna reflektera runt

Vi har magnet bokstäver som barnen kan skriva med.

Vi gör aktiviteter som gynnar läsinlärningen.

Vi har namnlappar på barnen som de använder till att skriva av eller flyttar på morgonen när de kommer, till att man är här på förskolan.

Vi har en tal, språk och hörsel pedagog som vi tar hjälp av vid behov.

Vi har även en språk, läs och skrivutvecklare i kommunen som vi får inspiration och idéer av.

Vi pedagoger är närvarande och inspirerar barnen.

DOKUMENTATION

Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar med läs och skrivutveckling.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter