Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Planering Läsvila Blåsippan 19/20

Ludvika gårds förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Sagoläsning har en viktig betydelse för barns språkutveckling. Vi har planerad högläsning mån - tors där barnen delas in i två grupper. Pedagogerna väljer bok med omsorg och som är anpassad efter barnens mognad. Pedagogerna läser sedan samma bok ca 3 gånger och har planerade aktiviteter efter varje högläsning.

 

Var är vi?

Sagoläsning har en viktig betydelse för barns språkutveckling.

Sagoläsning främjar ordförråd, ökar förmågan till empati och stimulerar fantasin.

 

Att lyssna är också en viktig del för språkutvecklingen. Att lyssna innebär också respekt, allvar och lyhördhet.

 

Vart ska vi?

Barn som får vara med i många olika läs- och skrivsammanhang där man läser och samtalar om vad man läst, ges möjlighet till en gynnsammare läs- och skrivutveckling. Barnen lär sig att ställa frågor, utreda oklarheter, sammanfatta det som lästs och förutsäga vad som kan komma längre fram i texten.

 

Se kopplingar till Läroplanen

  


Hur gör vi?

Vi har planerad högläsning måndag-torsdag.

Barnen delas in i två grupper (Röd och Blå grupp).

Pedagogerna har fasta dagar då de läser för gruppen.

Samma bok läses ca 3 gånger.

Boken är vald med omsorg och är anpassad efter barnens mognad.

Tillsammans med barnen reflekterar och samtalar vi om bokens bilder och text.

Efter varje lässtund har pedagogen planerat en aktivitet för gruppen. Exempel på aktivitet: Rita eller måla, klippa, experiment, programmering, bygga/skapa, spela teater osv.

Vi dokumenterar med hjälp av bilder och inlägg i Unikum kopplat till denna planering.

 

Hur blev det?

Varje pedagog utvärderar efter varje bok.

Vid terminens slut utvärderar arbetslaget.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback