Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Algebra, år 7

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Inom algebra använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösning. Under detta område kommer du att få lära dig använda algebra för att skriva uttryck utifrån mönster, talföljder, lösa ekvationer och matematiska problem.

Förmågor i fokus

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

Boken Matematik X

Arbetsblad

Förmågorna i fokus

Spel

Genomgångar

Diskussioner

Problemlösning

Arbete i EPA-modellen

Snabbtest

Elevbedömning 

Vad du ska kunna (efter avslutat arbetsområde):

  • Centrala metoder inom området
  • Använda aktuella begrepp
  • Visa hur du löser uppgifterna skriftligt/muntligt
  • Föra resonemang samt följa andras resonemang

Kunna använda och förklara följande begrepp

·       Algebraiska uttryck

Variabel

Mönster

Talföljd

Ekvation

Vänster led och höger led

Prövning

Antagande

Likhet

Obekant tal

 

      Metoder för att:

Teckna uttryck

Beräkna värden

Se hur ett mönster är uppbyggt

Förenkla uttryck

Lösa ekvationer

Problemlösning med hjälp av ekvationer.

·         

Hur får du visa dina kunskaper:

Vid genomgångar, samtal  enskilt, par och helklass

Arbete under lektioner

Läxor

Snabbtest

Diagnoser

Problemlösning

Prov

Bedömning:

-via matris som bifogas i planeringen


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback