Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6 - 7

Grekiska, 2019/20

Modersmålsenhet BOU, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Under året kommer du träna på att läsa och skriva texter på grekiska samt samtala om varierande ämnen, träna på grammatik och lyssna på musik från Grekland. Under året kommer vi ocskå att arbeta bland annat med mytologi. Vi ska lära oss om grekiska gudar och gudinnor.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att läsa texter med gott flyt 
 • att utveckla strategier för att förstå, samtala om och diskutera texternas budskap 
 • att uttrycka dig varierat och säkert i tal och skrift för att berätta, beskriva och förklara 
 • att träna på att använda regler för språkriktighet
 • att samtala om bekanta ämnen, uttrycka dina åsikter och ställa frågor 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

 • läsa texter från olika medier/ titta på filmer/ lyssna på musik med anknytning till traditioner och företeelser i Grekland och Sverige och andra kunskapsområden
 • träna på strategier för att förstå innehållet och budskapen i texter, filmer och låtar
 • resonera/ samtala om budskap i texter
 • skriva egna texter av olika slag enligt deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • träna på det grekiska språkets uttal, betoning och satsmelodi
 • träna in ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter 
 • få återkoppling och bearbeta dina texter utifrån grammatiska och stavningsregler, regler kring deras uppbyggnad, val av ordförrådet och annat

Vi kommer bedöma

 • med vilket flyt läser du olika slags texter 

 • hur förstår du innehållet i en text (om du visar grundläggande, god eller mycket god läsförståelse)

 • hur resonerar du om det budskap som finns i texter 
 • hur utvecklat du samtalar om och diskuterar bekanta ämnen
 • din förmåga att uttrycka dig i skrift (dina texters innehåll, språkliga variation, ordförråd, regler för språkriktighet)

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.

Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
Modersmål grekiska
Uppgifter
Grekiska

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback