Skolbanken Logo
Skolbanken

Att skapa

Testförskola Odenplan, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Skapande. Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex. Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Skrindans Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i LärandeIndex. Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen, men är förlagt på gruppnivå. Arbetet fortsätter genom lärlogg där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret.

Skapande

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar så att barnen utvecklar sin skapande förmåga så att den blir utforskande och gestaltande och så att varje barn hittar sitt eget uttryck.

Att barnen bearbetar sina upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som t.ex. lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama i vardagen

Att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i vardagen.

I vårt skapande på Skrindan får barnen prova på många olika tekniker att skapa med. Vissa initieras av oss pedagoger och andra påbörjas av barnen själva. Vi pedagoger tillför nytt stoff utifrån barnens intresse och nyfikenhet. 

 

Här visar vi även en bild


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter