Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Geografi - Sverige åk 4

Fjälkinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Du kommer få lära dig hur det ser ut i olika delar av Sverige, var i landet människor bor och hur de livnär sig. Du kommer också få lära dig om kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi.

Förmågor:

 • Hantera information
 • Använda begrepp
 • Resonera

 

Mål:

Du ska kunna:

 • Förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
 • Namn och lägen på Sveriges delar och landskap
 • Namn och lägen på viktiga orter, öar, berg och vatten
 • Viktiga fakta om Sveriges landskap
 • Viktiga drag i de olika natur- och kulturlandskapen i Sverige
 • Resonera om processer som formar och förändrar jordytan
 • Jämföra var och hur människor lever på olika platser i Sverige
 • Resonera kring naturresurser och hållbar utveckling
 • Använda och förklara geografiska ord och begrepp

Viktiga begrepp: väderstreck (norr, söder, öster, väster), tätort, glesbygd, inlandsisen, landhöjning, naturlandskap, kulturlandskap, väder, klimat, växthuseffekten, kretslopp, naturresurs, älv, kust (kustland), odlad mark, grödor, fjäll, gruva, miljö, landskap, landsdel (Götaland, Svealand, Norrland).

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • Göra ett förtest inför arbetsområdet för att ta reda på förkunskaperna
 • Ha genomgångar 
 • Arbeta med ord och begrepp
 • Läsa i läroboken Upptäck Sverige, Liber, samt göra övningar i arbetsboken
 • Ha kartgenomgångar (symboler, färger)
 • Samtala om kartbokens uppbyggnad och göra kartövningar
 • Se på filmer
 • Repetera/öva inför prov

 

Digitala verktyg:

 • Presentationer i Gafe
 • Studi-filmer
 • Sli-filmer
 • Digitala kartor (Seterra)
 • Quizlet, Kahoot
 • Internetsökningar

 

Slutuppgifter:

 • Skriftliga prov
 • Läxförhör
 • Kartprov

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Geografi - Sverige åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter