Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Afrikasdjur

Fröhuset Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi kommer nu börja arbeta med afrikasdjur. Vi vill att barnen ska bli medvetna Om att giraffen och många andra djur bor på kontinenten Afrika, vilka förhållanden de lever under, samt vad de äter för att överleva.

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vi ska arbeta med Afrikas djur, där vi namnger djuren, pratar om vad dom äter, hur dom lever och hur dom ser ut. Vi har valt att arbeta med det för att barnen ska få kunskap om djur och deras levnadssätt. Vi vill också ge dom ett rikt språk. Pedagogerna kommer sitta i mindre samlingar och presentera och involvera barnen i fakta kring djuren och kontinenten. Vid varje samling avslutar vi med x antal frågor för att återkoppla till genomgången. De barnen som vill vara med i samlingen får självklart delta, men vi kommer främst bjuda in de yngre barnen. Malin och Hebah kommer främst vara de som håller i dessa samlingar. Målet med vårt tema (Afrikasdjur) är att göra barnen medvetna om världen, dess kontinenter och djuren som lever på vår jord.

  _____________________________________________________________________ 

   

   

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter