Skolbanken Logo
Skolbanken

Fritids - Fri utelek

Tullgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Eleverna får i utomhusmiljö möjlighet att pröva och utveckla sina idéer, röra sig allsidigt i olika sammanhang samt socialt samspel.

Beskrivning av aktivitet

Eleverna får utomhus skapa egna lekar och aktiviteter i samspel med varandra. Möjligheten till rörelse utomhus främjar elevernas grovmotoriska utveckling och hälsa. Genom att erbjuda olika platser utomhus som främjar olika sorters lek utmanar vi även elevernas fantasi och förmåga att utveckla idéer. I och med de stora ytor som erbjuds ute skapar det möjlighet för lek i större grupper då elevernas förmåga att samspela socialt tränas.

Hur lägger du upp undervisningen utifrån ovan? Konkreta mål 

Pedagoger finns runt eleverna för att kunna bistå med material eller hjälpa eleverna att lösa eventuella konflikter.

Utvärdering 

Utvärdering sker löpande under terminen utifrån elevernas intresse, säkerhetssynpunkt samt fritidsenkäten.

 

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback