Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Hi åk 7 Forna civilisationer; från flodkulturerna till Europas framväxt.

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi lär oss om högkulturerna i Egypten, Mesopotamien, Kina, Indus, Inkariket och antikens Grekland och Romarriket.

Vi arbetar med de tidiga människornas väg från att leva som jägare, samlare och fiskare med nomadliv till att bli bofasta jordbrukare. Vi lär oss om hur de tidiga flodkulturerna och de första civilisationerna växte fram. Vilka nya samhällsklasser, yrken och sätt att leva som skapades. Överskottet av mat som odlades skapade handel, skriftspråk och nya uppfinningar.

Syfte

Se nedan

Kunskapskrav

Se nedan

 

Hur ska eleven lära?

Vi arbetar med Clio Historia "Forna civilisationer" 

Vi läser, diskuterar och ser på filmer om de olika högkulturerna  

 

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven kan resonera om de olika civilisationerna 

Eleven läser och förstår de texter vi arbetar med.

 

 

Hur ska det bedömas?

Regelbunden avcheckning. 

När ska det bedömas?

Kontinuerligt. 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen
GA Historia 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter