Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Introduktion till Globala Målen

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Blir världen bättre? Svaret beror på vem du frågar och vad du väljer att jämföra. Vissa skulle svara att världen aldrig varit bättre; allt fler människor kan läsa och skriva, andelen fattiga minskar, fler människor har tillgång till rent vatten och livslängden ökar i så gott som hela världen. Andra skulle säga att världen aldrig varit så orät­tvis som nu; att skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste ökar, att utvecklingen på klimatområdet fortfarande går åt fel håll och att krig och konflikter skakar vår värld. VAD TYCKER DU?

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

På modersmålslektioner ska du förstärka och utveckla ditt modersmål samtidigt som du ska utveckla och förstärka din kultur och identitet som individ och som världsmedborgare så att du kan samspela med andra människor utifrån ett kontrastivt perspektiv. Du ska ha möjlighet att inhämta kunskaper, använda dem i olika sammanhang och utveckla din kritiskt tänkande.Du ska arbeta på egen hand och tillsammans med dina klasskamrater med uppgifter av olika slag som kan inkludera användningen av modern teknik och problemlösning på ett kreativt sätt.

 

 

 Globala Målen:

Modersmålslektioner ska också behandla följande Globala Målen:

                  

 

 


Tidsplan: 2 VECKOR

 

Introduktion

 SYFTET:

- ATT BEKANTA SIG MED GLOBALA MÅLEN OCH ELEVERNA SKA REFLEKTERA ÖVER VARJE MÅL.

- DET ÄR VIKTIGT ATT LÅTA ELEVER VISA SINA FÖRSTA TANKAR KRING DET HÄR ARBETET OCH LÅTA DEM UTTRYCKA SIG MED KOMBINATION AV ORD OCH BILDER SOM DE VÄLJER SJÄLVA!

METOD:

- GÖRA EN POWER POINT PRESENTATION (SE UPPGIFT) SOM SKA VISA TILL GRUPPEN. 

 

Efter 2 veckor kan man förlänga sitt arbete med t ex

- GRUPPDISKUSSION KRING ÖVRIGA MÅL OCH ELEVERNAS ARBETE

- Fördjupning i ett av målen

- arbeta med andra uppgifter i 

 https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/

- eller FN skolmaterial 

https://fn.se/wp-content/uploads/2019/10/Skolmaterial2019_Final.pdf

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
.
.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
.
.
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska  språkliga drag samt deras ord och begrepp.
Vi ska läsa Globala målens budskap och du ska kunna reflektera över övriga delmål
Din förmåga att förstå innehållet och reflektera över 
Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 
.
Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
.
.

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
.
.

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .

.

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck. Du ska fylla i en power point presentation med egna reflektioner kring bilder som du väljer
Du ska kunna skriva beskrivande, förklarande och instruerande texter, använda ett specialiserad ordförråd som är anpassad till mottagare och syftet,
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. .Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan.Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
.
.
Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
.
.
Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
.
.Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
.
.
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
..
.
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
.
.Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
Samtala om Globala som är högst aktuellt i samhället

jämföra hur olika aktuella samhällsfrågor uttrycker sig i Sverige och i länder där modersmålet talas 

.
Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
.
.

 

Övrigt

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
POWER POINT PRESENTATION ATT FYLLA