Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Kompis 3-6 år

Lilla Viking, Täbygläntans Förskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi kommer att arbeta med de tio kompisböckerna. Kompisböckerna är tänkta att fungera som ett konkret en enkelt verktyg att använda i arbetet med värdegrunden, vilken ska genomstyra all verksamhet. "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation." -Lpfö18

Syfte:

Vårt arbete med kompistemat ska ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de förstår vikten av att ta hänsyn till varandra. Böckerna innehåller igenkännande berättelser som vi kan läsa, prata om, och reflektera över i gruppen. 
Gruppen är under ständig utveckling, vilket göra att vårt arbete med att vara bra kompisar också är under ständig utveckling och pågående under hela läsåret.

 

 De tio kompisböckerna är:

 

  • Sprid glädje
  • Dela med dig
  • Visa din känslor
  • Prata om det
  • Lyssna och kom överens
  • Samarbeta
  • Säg förlåt
  • Vänta på din tur
  • Lugna ner dig
  • Säg stopp

 

Böckerna handlar om Kanin och Igelkott och olika händelser kring dem och deras vänskap.
Vi kommer följa dem och arbeta med böckerna på olika sätt under läsåret.


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter