Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matteborgen Direkt 5 A

Gamla Uppsala skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Hur stor är en fotbollsplan? Hur fort springer Usain Bolt? Detta och mycket mer kommer vi att arbeta med under terminen i matematik-ämnet, dvs. räkna ut area och hur decimaltal är uppbyggt. Vi ska också arbeta med temperatur, vikt och stora ta

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer att arbeta främst med matematikboken Matteborgen Direkt 5A, men även våra digitala plattformar NOMP, elevspel, Bingel och Skolplus. Diagnoser görs efter varje kapitel för att stämma av om mer träning på arbetsområdet behövs eller om du är redo för fördjupning och utmaning.

Boken tar upp

 • Stora tal: talområdet 0-1 000 000, avrundning, algoritmer i addition och subtraktion, multiplikation och division med nollor på slutet, problemlösning-rita en bild, prova dig fram, romerska talsystemet.
 • Geometri: area, meter, kilometer och mil, skala.
 • Decimaltal: tiondelar, hundradelar, storleksordna, addition och subtraktion med decimaltal.
 • Vikt och volym: decimaltal med liter, deciliter, och centiliter, kilogram, hektogram och gram
 • Temperatur och diagram: linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde.

Bedömning av förmågorna 

 • Du skall kunna lösa matematiska problem.
 • Du skall kunna använda, förstå och beskriva matematiska begrepp d.v.s. de matematiska orden som finns i början av varje nytt kapitel.
 • Du skall kunna välja en lämplig metod för att kunna göra beräkningar T.ex. 23+23+23+23+23 eller 5*23
 • Du skall kunna samtala om problemlösning, redogöra för frågeställningar, resonera och dra slutsatser.

Ovanstående förmågor visar du genom att:

 • du kan använda talområdet 0-1 000 000.
 • du förstår hur man avrundar.
 • du kan använda uppställning (algoritmer) i addition och subtraktion.
 • du kan multiplicera och dividera med nollor på slutet.
 • du behärskar problemlösning med metoderna rita en bild och prova dig fram.
 • du förstår det romerska talsystemet.
 • du kan räkna ut arean i en kvadrat, rektangel och flera sammansatta figurer.
 • du kan använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • du förstår och använder skala på rätt sätt.
 • du kan storleksordna decimaltal som innehåller tiondelar och hundradelar.
 • du kan räkna addition och subtraktion med decimaltal.
 • du förstår hur man räknar vikt och volym med decimaltal i enheterna liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram och gram. 
 • du kan läsa av temperaturen, linjediagram och cirkeldiagram.
 • du kan räkna ut ett medelvärde av flera tal.

Hur ska det bedömas?

Utifrån diagnoser, matteprov, läxor och arbetet i klassrummet. 


Läroplanskopplingar

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback