Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Jä läsåret 19-20 åk 7 Historia NS (Ej avslutad)

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Mål för elev

Kunna fakta och begrepp.

Kunna se samband (orsaker och konsekvenser).

Kunna göra jämförelser (likheter och skillnader).

Kunna förstå och värdera olika källor.

Kunna resonera om hur historia används.

 

Genomförande 

Vi arbetar med:

Epokindelning

Förhistorisk tid - Jordbruksrevolutionen

Forntiden - Vad är en högkultur?

Antiken - Grekland och Rom

Medeltiden

Tidigmodern tid - Upptäckten av Amerika och slavhandeln

Källor och källkritik

Historieanvändning

 

Bedömning

Bedömningen sammanfattas i matrisen nedan. Under de olika momenten arbetar vi med själv- och kamratbedömning samt exempelsvar för att eleverna ska bli förtrogna med bedömningsnivåerna.

 

Innehåll

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

Hur historia används och historiska begrepp 

 

Kursplanemål

använda en historisk referensram

kritiskt granska, tolka och värdera källor

reflektera över sin egen och andras användning av historia

använda historiska begrepp

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä läsåret 19-20 åk 7 Historia NS
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter