Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia

·

Årskurs:

5

Medeltiden Åk 4-5

Okome skola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Medeltiden är en spännande tid i vår historia. Du kommer få lära dig om hur det var att leva på medeltiden, både vad gäller handel, bostäder och religion.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga och kunskap om:

 • när Medeltiden var och hur det var att leva då.
 • att göra jämförelser mellan att vara barn idag och på Medeltiden. 
 • hur handel bedrevs och hur Hansan bildades.
 • att resonera kring hur kristendomens införande påverkat utvecklingen.
 • några betydelsefulla personer under Medeltiden.
 • att använda dig av historiska begrepp.
 • att kunna resonera, diskutera och reflektera över hur vår historia har påverkat oss.
 • att söka information från olika källor och kritiskt granska och tolka det du hittar.
 • att formulera dig med egna ord, både muntligt och skriftligt. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelser mellan levnadsvillkor under Medeltiden och idag.
 • resonera, diskutera och reflektera över olika händelser under Medeltiden.
 • använda dig av historiska begrepp.
 • söka fakta från olika källor samt hur du använder dig av den.
 • skriva olika slag av texter.

Jag bedömer dina förmågor genom att:

 • lyssna till dig i gemensamma diskussioner.
 • läsa dina texter och skriftliga uppgifter.
 • se och lyssna till dina redovisningar

Undervisning och arbetsformer

 • titta på film
 • läsa och skriva olika slag av texter
 • film
 • Lajv
 • KL

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback