Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Beta kapitel 2 v 41-47

Rånäs skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 15 juni 2023

Beta Kapitel 2 Tal i decimalform

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla:

  • förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
  • kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

 

När du arbetar med detta kapitel kommer du att lära dig:

 

- samband mellan tal i bråkform och i decimalform

- vilket värde en siffra representerar beroende på sin position, sin plats, i ett tal

- utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt

- göra jämförelser mellan tal i decimalform

- förklara och motiveras utifrån dina kunskaper om bgrepen i kapitlet

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier för att lösa matematiska uträkningar och problem. Här övar vi också att förklara och tydliggöra för varandra hur vi löser de olika problem och matteuppgifter.

Du kommer också att arbeta enskilt.

Du kommer att arbeta i matematikboken Beta.

Du kommer att ha matteläxa som du lämnar in.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du muntligt deltar i diskussioner vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag  tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik Åk 5 Beta Kap. 1
Uppgifter
Repetition 1A
Provräkning 1
Mattediagnos 2
Matteläxa 5
Matteläxa 6
Matteläxa 7
Läxa 4
Läxa 5
Läxa 6
Läxa 7
Läxa 8
Läxa 9