Skolbanken Logo
Skolbanken

Grön flagg/ mångfald

Solbackens förskola, Malmö stad FSK · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Alla barn är lika värde.

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Mångfald

 

HUR kommer vi att arbeta med det?

Vi kommer att belysa mångfald genom värdegrundsarbete med hjälp av litteratur (Alla barns rätt, Kompisböckerna, Barnkonventionen). I undervisningen kommer vi att rikta in oss på till exempel länder, språk, lika - olika, allas lika värde och jämlikhet.

Vi kommer att välja skönlitteratur som behandlar ämnet på olika vis, kanske spela upp en teater om barnen fastnar för en viss saga.  Några avdelningar ska fortsätta med brevväxling med ett annat land.

 

VARFÖR ska vi undervisa om det?

Vi vill bidra till ett öppnare klimat, uppmärksamma allas olikheter och allas lika värde. Vi vill med vårt värdegrundsarbete ge barnen förutsättningar att utveckla ett öppet och välkomnande förhållningssätt att ta med sig ut i livet.

 

HUR kommer barnen att ges möjlighet till delaktighet och inflytande?

Allting vi gör involverar barnen, vi utgår från deras intressen i vårt arbete. De är delaktiga i planeringen, sökande efter fakta, utförande och dokumentation. Därför vet vi heller aldrig vart det slutar, barnens intresse kan ta oss i en helt annan riktning.

Barnen är delaktiga i matråd och grön flaggråd

 

 

På vilket sätt bidrar arbetet till hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt, ekologiskt)

Vi kopplar vårt arbete till de globala målen när vi presenterar de olika utvecklingsområden. I vårt arbete får barnen förutsättningar att lära sig nya begrepp och få en förståelse för hur vårt agerande bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi vill att det ”skapas ringar på vattnet”, barnen får med sig sin kunskap och kan lära syskon, familj, grannkompisar med flera.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback