Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik årskurs 3

Bårslövs skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

"Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." (Lgr11, s.62)

Genom undervisningen ska eleven utveckla sin förmåga att:

Vi kommer att arbeta med:

 • Uppdelning av tal
 • De fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation, division)
 • Växling och uppställning (addition, subtraktion)
 • Sannolikhet och statistik
 • Analog och digital tid
 • Omkrets och area
 • Problemlösning
 • Skala
 • Matematiska likheter
 • Positionssystemet
 • Räknehändelser
 • Tallinjen
 • Tal i bråkform
 • Geometri

Såhär kommer vi att arbeta:

 • Arbeta enskilt, i par och i grupp, både ute och inne.
 • Genomgångar tillsammans.
 • Praktiska övningar såsom lekar, mattespel, matteprat och arbete med laborativt material.
 • Arbete i lärobok och med digital teknik, såsom ipads.
 • Arbete med problemlösning och räknehändelser.
 • Matematiksamtal för att hitta lösningar, metoder och begrepp.
 • Matematiksamtal för att träna på hur du visar ditt tankesätt muntligt och skriftligt.
 • Läxor varje onsdag, med koppling till lektionsarbetet.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter