Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Kartläggning i förskoleklass;Hitta matematiken

Hammars skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande i förskoleklass. Materialet är obligatoriskt att använda från den 1 juli 2019. Hitta matematiken är en hjälp för oss som undervisar i förskoleklass. Att under höstterminen identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Pedagogerna ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar. Du genomför aktiviteterna som ingår i kartläggning i grupp under höstterminen.

Inledning

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematik i många skiftande sammanhang.

Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband.

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Verksamhetens innehåll

  • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
  • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
  • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
  • Känna till några matematiska begrepp.

 Matematiken är levande under samlingar och kan även komma i under andra lektioner.  Eleverna kommer att arbeta enligt EPA, enskilt, par och alla. Matematiken konkretiseras och kopplas till elevernas vardag och verklighet.

Vi kommer genom bland annat lek, diskussioner, utforskande, digitala verktyg, problemlösning, uppdrag, skapande, enskilt, i par och i grupp arbeta med olika matematiska områden.

Bedömning och utvärdering

Bedömningen och utvärdering gör vi med hjälp av Skolverkets material Hitta matematiken. Bedömning görs inom områdena

* Mönster

* Tärningsspel

* Sanden och riset

* Lekparken.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen
Hitta matematiken - Skolverkets kartläggning i förskoleklass
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter