Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Fritids frökenteater

Långareds fritidshem, Alingsås · Senast uppdaterad: 19 april 2021

Personalen spelar upp en mindre sketch för elevgruppen innehållande ett kompisproblem

Tidsåtgång

En dag i veckan 

 

Ansvariga

Personalen

 

Mål

Stärka gruppen både på individnivå samt gruppnivå

Hjälpa eleverna i sin förmåga att lösa konflikter.

Hjälpa eleverna att se lösningar på situationer. 

 

Arbetsform

En dag i veckan samlas vi runt scenen i byggrummet och personalen spelar upp en mindre sketch för elevgruppen,

Sketcherna lyfter olika kompisproblem som personalen ser i verksamheten och är viktiga att lyfta för att stärka gruppen samt individen.

Ex på kompisproblem:

* Hur frågar jag om jag får vara med?

* Hur säger jag ifrån när någonting inte känns rätt?

* Testa att leka med någon ny

* Att hota sina kamrater

* Jag får inte vara med

Eleverna bjuds in att diskutera kring kompisproblemet samt att hitta lösningar på situationen. Efter samtal med gruppen där de kommer med olika lösningar eller vinklar på problemet spelar vi upp sketchen en gång till, utifrån det gruppen kommit fram till.

Vi pratar mycket om hur karaktärerna mår i konflikten för att öka elevernas förståelse för andras känslor samt empatiska förmåga. 

 

Dokumentation och uppföljning

Vi dokumenterar handlingen i sketcherna. 

Utvärdering

 Vi ser att eleverna uppskattar sketcherna vi spelar upp. Samtalen utvecklas med tiden och vi ser att elevernas förståelse för situationerna ökar. Eleverna har många goda tankar och idéer kring de situationer vi spelar upp och har utvecklat förmågan att se "båda sidor"

I våran dagliga verksamhet hör vi ibland hur eleverna, när konflikter uppstår, kan referera tillbaka till en sketch vi visat upp och hjälpa och stötta varandra till att lösa konflikten. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,

planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback