Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Handbok för superhjältar

Surteskolan, Ale · Senast uppdaterad: 19 oktober 2019

Utifrån boken "Handbok för superhjältar" del 1, 2, 3 och 4 av Elias Våhlund och Agnes Våhlund kommer vi att arbeta med värdegrunden samt läsförståelse. Undervisningen kommer att bestå av att lyssna till högläsning, tolkning av bilder, tolkning av texten samt diskussioner kring handlingen.

Mål för eleven:

Genom detta arbetsområde får du möjlighet att utveckla dina förmågor att: 

  • lyssna aktivt till högläsning och reflektera kring det du hör
  • delta i samtal
  • muntligt berätta din åsikt

Arbetssätt:

Vi kommer att:

  • lyssna på boken "Handbok för superhjältar 1, 2, 3 och 4"
  • samtala och reflektera kring bokens innehåll utifrån olika frågeställningar
  • ta ställning i olika värdegrundsfrågor
  • arbeta med ord och begrepp

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • delta i diskussioner och visa att du följer med i bokens handling

Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Superhjältar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback