Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Lagar och regler, rättigheter och rättsskipning.

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 november 2019

Under arbetsområdet lagar och regler, rättigheter och rättsskipning kommer vi prata om hur Sveriges rättssystem fungerar. Vad det grundas på och hur det används. Vi kommer arbeta med en del dilemma övningar där du får öva på att ta ställning, motivera och växla perspektiv.

Syfte:

Vi kommer att arbeta med lagar och regler, rättigheter och skyldigheter för att du ska få koll på vad som gäller i vårt samhälle. Syftet är också att du ska få öva att ta ställning, argumentera, växla perspektiv och se fler synvinklar i olika samhällsfrågor. 

Vi kommer också prata om de mänskliga rättigheterna och hur de kränks i världen för att du ska få kunskap om hur olika det är i världen.

 

Det här ska vi göra:

 1. Prata om mänskliga rättigheter.
 2. Prata om samernas särställning.
 3. Gå igenom vad som sker från att ett brott begås till ett eventuellt straff ges.
 4. Prata om kriminalitet och olika påföljder.
 5. Prata lagstiftning.
 6. Prata om demokrati och rättigheter och skyldigheter.

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta med dilemma övningar, se filmer, läsa och arbeta med boken, göra skrivuppgifter och göra exits.

 

De här förmågorna arbetar vi med extra mycket:

 • Redogöra för fakta.
 • Använda en mall för hur rättssystemet fungerar.
 • Problematisera och granska.
 • Resonera.
 • Ta ställning.
 • Underbygga argument.

 

Så här får du visa din kunskap:

Under momentet kommer vi göra flera avstämningsuppgifter. En del i exitform, en del inlämningar och en del lektionsuppgifter där du får visa kunskap i samtal och diskussioner. All kunskap du visar oavsett när är viktigt för min bedömning så arbeta aktivt på lektionerna och besvara frågor och uppgifter så utförligt du bara kan.


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap Lag och rätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter