Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Grön Flagg - Experiment

Solbackens förskola, Malmö stad FSK · Senast uppdaterad: 1 november 2019

Genom våra experiment och samtal vill vi att det ”skapas ringar på vattnet”, lära varandra och av varandra. Vi vill ge barnen förutsättningar att lära sig nya begrepp och utveckla språket samt utforska teorier om naturvetenskapliga fenomen.

                                                                                                                      

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Experiment på till exempel våra element vind, vatten, värme, fysikaliska och naturvetenskapliga fenomen, växthuseffekten och mänsklig påverkan på klimatet.

 

 

HUR kommer vi att arbeta med det?

Vi kommer att arbeta med området genom Skolverkets Läslyftet med modulen ”Natur, teknik och språkutveckling. I den här modulen får vi förslag på hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med teman som rör naturvetenskap och teknik. Artiklarna tar upp metoder för att arbeta med naturvetenskap och teknik i barnlitteraturen. Modulen handlar också om naturvetenskapsverb och hur man kan fånga och utveckla barns teorier om naturvetenskapliga fenomen. Aktiviteterna i läslyftet är våra experiment där vi får inspiration från litteraturen.

 

Vi kommer att välja spännande verb som tex ”lysa” och ”skugga” och utforska dem tillsammans med barnen genom att göra experiment som handlar om detta. Kan verben visa att naturvetenskap innehåller rörelser, processer och språk?

Barnens teorier om naturvetenskapliga fenomen fångas upp och testas, barnen får ställa hypoteser och testa om de stämmer.

 

Vi ska läsa böcker som innehåller teknik på något vis t ex, ”De tre små grisarna”, och sedan får barnen arbeta med teknik inspirerat från boken och t ex bygga de 3 grisarnas olika hus. Även här kommer vi att experimentera, ställa hypoteser och utforska olika metoder.

Genom boksamtal kommer vi att föra samtal om skönlitteratur och faktaböcker med fokus på det naturvetenskapliga innehållet. Vi kommer att arbeta med hur barns erfarenheter kan tas tillvara i undervisningen om fysikaliska fenomen och kemiska processer, och utforska naturvetenskap genom att utgå från böcker som tex ”Nasses Taxi” som handlar mycket om kraft. 

 

Vi kommer att använda oss av skönlitterära böcker och faktaböcker. Som inspiration kommer vi att ha boken ”Att leka och lära naturvetenskap och teknik ute” av Mats WejdmarkRobert Lättman-Masch.

  

VARFÖR ska vi undervisa om det?

För att ge barnen förutsättningar för att utveckla en ökad förståelse för vad klimat och energi är, få en inblick i hur människan använder energi, hur vi förbrukar, hur vi kan få ner förbrukning och göra barn medvetna om hur våra val kopplas till en hållbar utveckling.

Genom våra experiment och samtal vill vi att det ”skapas ringar på vattnet”, lära varandra och av varandra. Vi vill ge barnen förutsättningar att lära sig nya begrepp och utveckla språket samt utforska teorier om naturvetenskapliga fenomen.

 

HUR kommer barnen att ges möjlighet till delaktighet och inflytande?

Allting vi gör involverar barnen, vi utgår från deras intressen i vårt arbete. De är delaktiga i planeringen, sökande efter fakta, utförande och dokumentation. Därför vet vi heller aldrig vart det slutar, barnens intresse kan ta oss i en helt annan riktning.

Barnen är delaktiga i matråd och grön flaggråd

 

 

På vilket sätt bidrar arbetet till hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt, ekologiskt)

Vi kopplar vårt arbete till de globala målen när vi presenterar de olika utvecklingsområden. I vårt arbete får barnen förutsättningar att lära sig nya begrepp och få en förståelse för hur vårt agerande bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi vill att det ”skapas ringar på vattnet”, barnen får med sig sin kunskap och kan lära syskon, familj, grannkompisar med flera.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback