Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap och matematik HT 2019

Dalhems förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 november 2019

På Skogsbäret utgår vi utifrån barnens intresse, erfarenheter och behov inom området Naturvetenskap och matematik. Undervisningen utgår från aktiviteter, upplevelser, dagliga händelser i barnens närmiljö och i förskolans verksamhet. Lek och lärande går ihop.

Naturvetenskap och matematik.

Hösten 2019 🍁🍂🍁🍂

Vad ?

Inom temat djur och natur med fokus på matematik strävar vi efter att utveckla barnens förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp. Vi strävar efter att utveckla deras förmåga att delta i matematiska samtal och aktiviteter och att ge barnen grundläggande egenskaper inom matematiken.

Vårt mål är att erbjuda barnen positiva upplevelser och erfarenheter av att använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika matematiska lösningar.

 

Hur ?

Vi utgår från planerade och spontana undervisningssituationer i större och mindre grupp med aktivt närvarande pedagoger. Undervisning kommer att ske under hela dagen ute som inne.

Vi ser också ett lärande i barnens lek och i våra dagsrutiner med påklädning.

Vi kommer att utgå från barnens tidigare erfarenheter och utmana vidare med fokus på matematik.

Vi kommer utgå från böcker, sagopåsar, musik, sång, rörelse, dans och programmering som utvecklar digitala uttrycksformer. Vi kommer skapa och använda oss av material som barnen hittar i naturen.

Vi kommer ha fokus på antal, färg, form, mönster och storleksordning.

 

Varför ?

Förskolans verksamhet utgår från läroplanens mål.

( Se målen längre ner på sidan)

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback