Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Idrottshallar Öllsjö fritids

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Vara i en lokal som ger möjlighet att prova på redskap och lekar som tar större plats och kan tillåta en högre ljudnivå.

Pedagogisk planering “Idrottshallar”

2023/2024

 

Elevgruppens intresse/behov:
Elevernas intresse för att vara i en lokal som ger möjlighet att prova på redskap och lekar som tar större plats och kan tillåta en högre ljudnivå.

Konkreta mål:

Eleverna ska vara delaktiga utifrån sina individuella förutsättningar.

Eleverna ska ges möjlighet att vara fysiskt aktiva och prova på olika aktiviteter.

 

Metod

Genom elevdemokrati så tränar eleverna sin förståelse för demokratiska beslut. I leken tränar eleverna sina färdigheter i att samarbeta, vänta på sin tur, vinna/förlora, respektera varandras olikheter och förmågor. Vi samtalar om vikten av regelbundna matvanor, fysisk aktivitet och sömn.

Dokumentation

Det finns ett schema med kommande aktiviteter synligt för eleverna.
Vi fotograferar och skapar en presentation vid speciella aktiviteter. 

 

Utvärdering

Under arbetslagsmöten och samlingar utvärderar vi aktiviteter muntligt och skriftligt.
Den pedagog som är med i idrottshallen observerar elevernas olika förmågor i grupp. Efter genomförd aktivitet utvärderar pedagogen tillsammans med eleverna.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback