Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik år 2 ht 2019

Byskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 november 2019

I ämnet matematik kommer du att få arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Vad ska vi lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:
* olika matematiska metoder att lösa tal med addition och subtraktion upp till 100
* matematiska begrepp och sambanden mellan dem.
* att följa och samtala om matematiska resonemang.
* formulera och lösa enkla textuppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. 

Hur ska vi lära oss detta.

Vi ska lära oss detta genom:
* att se hur tal är uppbyggda med ental och tiotal men även tals relation till varandra.
* att räkna med räknesätten addition, subtraktion och enkel multiplikation.
* centrala metoder för hur man räknar huvudräkning.
* fundera över om svaret är rimligt.
* arbeta med likheter och vad och likhetstecknets betydelse
* att mäta och uppskatta längd samt arbeta med den analoga klockan. 
* att formulera och lösa problem utifrån enkla vardagliga situationer.

Vi kommer att arbeta i boken "Mattesafari 2 A", i det digitala programmet Bingel och genom olika spel och praktiska övningar. En gång i veckan ägnar vi hela mattepasset till praktisk matematik i en grupp med färre elever.

Vad som kommer att bedömas

Du ska visa att du kan:
* beskriva hur tal är uppbyggda och hur de kan plockas isär i mindre delar.
* välja en metod som fungerar i addition och subtraktion inom talområdet 0-100
* kan räkna huvudräkning i talområdet 0-20 i räknesätten addition och subtraktion.
* avgöra om ett svar är rimligt.
* några matteord och hur de hör ihop tex fler/färre dubbelt/hälften
* mäta längder med linjal och kunna den analoga klockan (hel, halv, kvart, tio och tjugo)
* lösa enkla vardagsnära matteproblem.

Du får visa vad du kan:

  • fortlöpande under arbetets gång både konkret och i arbetsmaterial.
  • i samtal och diskussion med lärare eller kamrat.
  • när vi använder whiteboardtavlorna.
  • i Bingel.
  • på de diagnoser som vi använder.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matris Mattesafari 2A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback