Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Poesi

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

"Det är skimmer i molnen och glitter i sjön det är ljus över stränder och näs, och omkring står den härliga skogen grön bakom ängarnas gungande gräs." Gustaf Fröding

Poesiområde start 2021 vecka 2

Vi använder läromedlet Spegla språket 7,  "gröna boken" (finns inlagd på inläsningstjänst).

 När du har arbetat med kapitlet s. 124 - 147 ska du:

- veta vad poesi är

- kunna några ord och begrepp som är viktiga i poesins värld

- ha läst dikter 

- ha diskuterat, analyserat, undersökt dikters uppbyggnad, innehåll (budskap och tema)

- analyserat och skrivit om en låttext i löpande text

- ha skrivit egna dikter

- ha tränat på att uttrycka tankar och känslor

- ha tränat på analysförmågan

- ha tränat på att kunna samtala och uttrycka olika åsikter

 

Viktiga ord/begrepp: epok, versmått, lyrik, slutrim, allitteration, anafor, haiku, metafor, liknelse, bildspråk, budskap, tema, synonymer

 

Att analysera dikter eller låttexter

Exempel på analysfrågor du kan använda dig av:

Vad heter texten? Vem har skrivit den? Vad känner du när du läser/hör texten? Blir du arg, glad, road, sorgsen eller…? Varför reagerar du så tror du? Kan du känna igen dig i texten?

 

Vad handlar den om? Vilket budskap vill författaren förmedla? 

Vilka känslor tror du att författaren vill väcka hos läsaren? Vilken känsla eller stämning dominerar? Förändras den i texten? Känns den gammal eller modern? Varför tycker du så? 

 

Beskriv författarens ordval. Är språket enkel, svårt, levande, torrt eller…? Passar språket till ämnet? Varför? På vilket sätt påverkar språket hur du upplever texten? 

 

Är raderna grupperade på något speciellt sätt? Rimmar det? Finns det liknelser eller metaforer i texten? Skriv upp dem och berätta vad du tycker att de säger. Hur påverkar liknelser och metaforer läsningen och förståelsen texten? Blir den t.ex. lättare, svårare eller roligare att förstå?  


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Låtanalys
Poesi vecka 14-15
Poesi vecka 13
Poesi vecka 12
Poesi analysera en låttext
Låtanalys muntlig redovisning
Poesi del 2