Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenen ht 2019 Barns delaktighet och inflytande

Ladugårdsmarkens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

·       Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

·       Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

 

 

Planerade insatser

- Skapa en lärmiljö som barnen vill ta hand om

- Skapa gott samtalsklimat i gruppen genom att träna på att lyssna på varandra och prata i grupp, i både mindre och större sammanhang

- Arbeta vidare med hur vi ska vara med varandra och skapa en väl sammanhållen grupp genom: samtal, sång och musik, samarbetsövningar, "samlande" aktiviteter där vi gör saker tillsammans och upplever att vi alla behövs, aktiviteter där vi tränar på at lyssna på varandra, träna på att fråga en kompis när vi behöver hjälp.

- Låta barnen göra mycket saker själva, för att öka deras delaktighet

- Enklare omröstningar i vardagen

 

Förväntad effekter

- Barn som sysselsätter sig och tar hand om sin miljö

- Barn som lyssnar på varandra, hjälper varandra och bjuder in varandra till lek

- Barn som respekterar varandra, mitt, ditt, och vårt och tar hand varandra och vårt material och vår miljö

 

Metoder

- Observationer i barngrupp! Hur är barnen med varandra? Med vårt material?

- Aktivitetsdokumentationer: hur fungerar aktiviteten, hur samarbetar barnen etc


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter